විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, September 5, 2010

උස්සපු එකක්....

දමනය

හීලෑ කරනු සියලුම බුද්ධිමතුන්
නැතහොත් මරාදමනු
අණකලා උතුමාණෝ
තහනම් කරව්
සියලුම න්‍යායන් මතවාද හා සංකල්ප
වාද විවාද
වෘත්ත චතුරශ්‍ර හා ත්‍රිකෝණ
මතු නොව
තුනට ඉහලින් ඇති සියලුම සංඛ්‍යා
දැන් සර්ව බලධාරී උතුමාණෝ
දුර බැහැර රටකින් මිල දී ගත්
ආචාර්ය උපාධිය වෙනුවෙන්
පමා වූ තිසීසය ලියයි
නිදහසේ
එක දෙක
එක දෙක
එක දෙක


- By Gadfly on මාර්තු 30, 2010
http://gadflyzone.wordpress.com/

1 comment:

samantha said...

වයවස්ථා සංශෝදන මගුලේ නිල තේමා ගීතය මේක.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය