විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, September 4, 2010

ගැමියා.

අලුත් තාලෙ පරණ කතන්දර අහුරක් අරන් 
විකී ගෙ
ගැමියා
අඹ ගහ යට ඇණතියාගත්තා.

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය