විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, June 21, 2011

තටු ආපු ඉබ්බෙක්

හීන දැක්කලු
රූප ඇන්දලු
දිවා රෑ පැතුවලු
        ඉගිල්ලෙන්න.......
ඇයි කට ඇරගෙන
බලා ඉන්නේ
 උඩ පැන පැන 
හිනා වෙන්නේ

පියාටු ඇවිදින්
ඉබ්බෙක් අහසින් ගියාටලොකේ ජය ගත්තේ
ධනාත්මක චින්තනෙන් ලූ
ඉබ්බත්

Monday, June 6, 2011

කෝට් ගැලවී යාම

ඇට කැඩෙන්නට ගහපං
කී ඇට නැති දිවෙන් දෝ
ගෙදර පලයාං කියන්නේ
ඉගෙන ගං පාඩම මං කියාදුන් - ගෙදර යන

- හිතුවක්කාරයා

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය