විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, April 29, 2013

ලංකාවාසී ලොකු කුඩා සියළුම හොරු අපෙන් මෙසේ අසති..!

ලෝකල් මට්ටමේ හොරෙක් අපෙන් මෙහෙම අහනවා.
කෝ... දැන් උඹලා මට කලාද?

වැඩේ කියන්නේ දුමින්ද සිල්වා කියන ලෝක හොරත් නවලෝක දේවාලෙන් එළියට ඇවිත් අපෙන් ඇහුවේ ඕකමනේ.

කෝ... දැන් උඹලා මට කලාද?


වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය