විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, September 2, 2010

අඹ ගහ යට: හිතුවක්කාරයා...

අඹ ගහ යට: හිතුවක්කාරයා...: " එකතු වුනා "

2 comments:

charmi said...

සාදරයෙන් පිළිගන්නවා.
(එකතු වුනා වගේම බෙදෙන්නත් ඕනෙ)

hithuwakkaraya said...

බෙදෙන් නැතිව - අපි අත්දැකීම් බෙදාගනිමු
-හිතුවක්කාරයා

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය