විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, September 28, 2010

තලාගමයා ගිය අතක් නැත.

"දැන් මූකලං ඉරිඟු වැවෙන්නේ නැත.
මූකලං ඉරිඟු වැවෙන්නට පුළුවන.
එහෙත් මූකලානේ හේන් කොටන්ට අවසර දෙන්නේ නැත.
එහෙම උනත් හේනක් කොටාගන්ටත් පුළුවන.
ඒත් හේන් කොටන්ටත්, මූකලං ඉරිඟු හිටවන්ටත්, පැල්මැහි බැඳ රෑ තිස්සේ ඒවා රැකබලා ගන්ටත් ඉතිරිවුණු මිනිහෙක් නැත.
එහෙව් මිනිහෙක් වුණු තලාගමයා ගිය අතක් හොයාගන්ට නැත.
"
* * *
ගුණපාල මහත්තයා තලාගමයාට [කියලා/හොරෙන්] නොමුහුන් මූකලං ඉරිඟු කරලක් හදන්ට ගියපු පට්ටන්දරේ කියන
නිශ්ශංක විජේමාන්නගේ
මුවා මැරූ සලමන්
නං හැමතැනම ඇත.
ඒක නොකියවූ එකෙක්ගෙං වැඩක්ම නැත.

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය