විවිධ

Powered by Blogger.

Wednesday, September 22, 2010

නිමක් නැති හිස්බව වෙනුවට....

අඩුමගානේ,
නිමක් නැති හිස්බව වෙනුවට
මොකක් හරි දෙයක්.......!
 
අලුත් ඇරඹුමක්.
http://sanuwa.blogspot.com/

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය