විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, September 17, 2010

හිතුවක්කාරයාගේ  සිව්රියන් .............. කවියට ගැමියාගෙන්

ගෝනා  මුවා කෝකත් ඉද එක              පිලක
දානා      කස්තිරං තරුපටි පැළඳ            නෙක
ඕනා      තරං රිදවති මනු කුලේ                එක
වැන්නා    රැඟුම් මොනරිඳු හෙළුව  නොමදැක

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය