විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, September 9, 2010

හීන 700 ක්.......?

එක්කෝ,
සිහින 7 ඒවා 100 ක්
නොහොත්
සිහින 700 ක්!

නැතිනම්,
යහපත් සිහින
1 ඒවා 100 ක්!
'සත් සිහින' සෙන්චරියට 
සුබපැතුම්!

1 comment:

malithi said...

බොහොම ස්තුතියි..
අර්ථකතන දෙකම අගෙයි! :)

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය