විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, August 24, 2010

අඹ කන්ඩ පැමිණි
Shadow/හේමලයා
සාදරයෙන් පිළිගැනේ.
(ලුණු ගෙනාවද?)

2 comments:

Shadow/හේමලයා said...

ගෝනියක්ම ගෙනාව පිටේ බැඳන්....ඒත් මගදි වැටුන නෙව ඇළකට...:))))

charmi said...

මළා... ඔයා තවලම් යනවද?

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය