විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, August 29, 2010

තරමක් වෙනස් අඩවියක්.

අලුතෙන් අඩවියක් එකතුකලා. 

Aappathachchiya 

තරමක වෙනසක්. 
එකතු කිරීම සම්බන්ධ යම් ප්‍රතිචාරයක් වෙතොත් දක්වන්න.

1 comment:

Anonymous said...

මෙවැනි වෙනස් ආරක් ගන්නා බ්ලොග්,
වෙනත් කැටගරි එකක (වෙනත් තැනක) දමන්නේ නම් හොඳ යැයි සිතමි.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය