විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, August 29, 2010

හරීම හුරතල්.......


ඉඹින්ඩ හිතයි....
ඒත් කැතයි.

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය