විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, August 27, 2010

චමිල ආවා.


ආයිබෝං කිව්වා.

1 comment:

Chamila said...

කට්ට බිඳගෙන ඔන්න ආවා... ;)
අපිත් ආයිබෝං කිව්වා....

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය