විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, August 30, 2010

කුවේණිය නෙරපයි.

වියනු මිස
උනනු නොහැකිය
ඇඟලුම්
නුඹ අණට‍

-
විපුලසිරි අධිකාරි

3 comments:

Chamila said...

ඛේදවාචකයක්....

Rukman said...

maxa..[]

``` Outsider``` said...

ඒත් ගොඩක් අය බලන් ඉන්නෙ එය සිදුවෙනකම් ඛේදවාචකය ඒකයි...

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය