විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, August 31, 2010

වර්ගීකරණය නොකල අඩවි

ඉහත කැටගරියට අලුත් අඩවි තුනක් එක්කලා.
සියල්ලෝම අනුමෝදන් වෙත්වා.
නොවැම්බර් ව්‍යාපාරය
වටපිට වගතුග 
aappathachchiya

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය