විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, November 29, 2011

අපි නොදන්න මගුල්......

ආයුබෝවන්…! වනක්කම්…! වෙල්කම්..! අස්සලාම් අලෙයිකුම්…! විප්ලවයට ජය වේවා…!

 මෙන්න නොදන්න මගුල්...........

(අඩුවකට තිබ්බෙ ඔච්චරයි අප්පා)

ගොහින් කියවන්ට.....

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය