විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, October 24, 2010

ගැහැණිය කොයි වගේද කියන්න දන්නවාද?


ගැහැණිය කොයි වගේද කියන්න දන්නවාද?
හොදට හිතලා බලන්න.
මට නම් හිතෙන්නේ මේ වගේ වෙන්න ඇති
කොයි වගේ ද?


No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය