විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, October 12, 2010

ඒකි මහ සක්කරවට්ටමක්

ගළන ගඟකට වැටී පාවෙන්න
හමන සුළඟක වෙළී සැනහෙන්න
මුහුද අද්දරට විත් ඇවිදින්න
ඉඩ දෙන්න හිතේ දුක නැතිවෙන්න

පූජාසනය සේ සිතා බැතිබරව
දෙදණ ඇන නෙත් පියා නිරතුරුව
එක හිතින් පැතූ පැතුමන් ගොලුව
සුසුම ඉතිරිව පැතිර යයි කලුව

අහස සේ පැතිරෙන්න අත විදාහල නමුත්
තාරකා නැත පැතූ - නිවී ගිලිහෙන උණු කඳුල මිස
දෙනෝදාහක් දෙනා අතර පෙනී නොපෙනීයන
නොසිතා නුඹ ගැනම - සිතමි පය පැකිලී වැටුණ වග

හිතුවක්කාරයා විසිනි

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය