විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, September 25, 2012

ජනසේනාවේ සිටිනා "චරපුරුෂයා" කවුද..?

1. "ජනසේනා" ලියන්නේ කවුද..?

2. ජනසේනාවේ සිටිනා "චරපුරුෂයා" කවුද..?


3. "
ජනසේනා" මීවන පලානේ ජයරත්න සමඟ වලි දාගත්තේ ඇයි..? 

ලඟදීම....