විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, November 18, 2010

මංගල්ලෙට පෙර වදනක්
බදින්න පෙර සිතා බදිනු
අයියෝ සිරිසේන
නැතිවෙලා උගෙ ජානකී


මේ කෝකත් දැනගන්න

කියවන්න


No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය