විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, August 26, 2010

කියෙව්ව නේද?

Beyond Frame

කාලි අම්මාන් සත්ත්ව ඝාතනයට එරෙහි වීමේ බෞද්ධකම?

කාලෙකට පස්සෙ හොඳ සංවාදයක්.
(සංවාදයට බර වලියක්/වලියට බර සංවාදයක්?)
මොකක් උනත් හරි වැදගත්.

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය