විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, August 30, 2010

සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තුව....!

උස් ගස්වල.......
ඔයා නං මාරයි....!

2 comments:

Chamila said...

සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තුව
දැන්ම නන් හම්බවෙන්න එපා..
හම්බවුන කෙනෙක්
පෙන්නන්නත් එපා...
හංගන්න...

Rukman said...

ඒක හරි. මූද මැදටම ගිහින් දාන්න.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය