විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, August 31, 2010

අඹ ගහ යට 
ඉඳ 
සත් සිහින 
දකින්න.
(මලිති ගේ 'සත් සිහින' එකතු කලා)

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය