විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, August 27, 2010

'මල් තුහින' එකේ හොඳ කවියක් තියෙනවා.
(කවිය සිම්පල් - අදහස කැපිටාල්)

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය