විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, January 15, 2011

විකී ඉස්පෙෂල් රොටී....

මේ දුරුත්තේ
නොකල් හීතල අන්තරස්දාන වෙංට
උණුවෙන් හදාපු යස රොටියක රහ බලන්ට
ගොඩවෙන්ට කිව්වා එහෙනම්
අවවාදයයි: කාල අහක්වෙල කට කහන්ට ගත්තෝතින් වග කියනු නොලැබේ...

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය