විවිධ

Powered by Blogger.

Wednesday, November 24, 2010

සංගීතය - ආදරයේ දේශපාලන ක්‍රියාවක් ලෙස...

නව කතිකාවකට ඇරයුමක් - සත්වන පියවර
විස්තර සඳහා -
http://www.facebook.com/?tid=1733789221989&sk=messages#!/event.php?eid=120737361321852

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය