විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, November 8, 2010

‘සුළඟ එනු පිණිස’ නැවත බැලීම










'යුදබිමක (හෝ පශ්චාත් යුද බිමක) තර්කානුකූල කිසිවක් නැත.'

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය