විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, November 7, 2010

අසම්පුර්ණවීම

5 comments:

charmi said...

යමක් සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්නෙ තවත් යමකට සාපේක්ෂව විතරයි. ඒ නිසා එකවර දෙකක් සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ.

You Are Welcome To Ambagaha.

Anonymous said...

Niyamai.

Anonymous said...

ලෝකෙ වැඩියෙන්ම අහල තියෙන ප්‍රශ්නය මේක නේද?
- නිහා

``` Outsider``` said...

සර්ව සම්පූර්ණයි කියල හිතුවට සර්ව සම්පූර්ණ නොවෙන්න ඇති.. ඒකයි ප්‍රශ්ණය..

ayesha said...

ස්තුතියි අදහස් දක්වපු හැමෝටම

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය