විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, September 27, 2011

පුංචිත්තා


දූලා පුතාලාට කතන්දර කියන්න නැන්දලා මාමලා එකතුවෙලා,,,


එන්න මිතුරු සෙවණට  පුංචිත්තා මඟ බලාන ඉන්නෙ
හොඳම දේ ළමයින්ටයි   

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය