විවිධ

Powered by Blogger.

Wednesday, August 3, 2011

ප්‍රියය, නින්ද නො එයි...!!


ප්‍රියය
නින්ද නොඑයි.
මටසිළිටි ඇතිරිලිය
සුවඳ පැන් ඉස ඇත
ඔබ හිස තැබූ තැන
ලකුණකි වළගැසුණු .

ප්‍රියය
නින්ද නො එයි.
සඳ පහන මායාකාරීය.
මඳ නළද සීතය
ඔබ වැතිර හුන් තැන
සුවඳකි පිරිමි.

ප්‍රියය
නින්ද නො එයි.
ඉක්කා ගසයි වවුලෙක්
සර සර හඬකි අතු පතර.
ඔබ ස්පර්ශ කල තැන්හි
රිදුමකි මිහිරි.

ප්‍රියය
නින්ද නොඑයි.
දොරක් වැසෙන හඬ ඇසෙයි
පියවර හඬක් වියැකෙයි
යලි හෙට දිනක් ඇත්දැයි
නොසිතා හිඳිමි.

ප්‍රියය
නින්ද නො එයි!!!!

-

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය