විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, February 25, 2011

පබා වෙතටයි

සමන් මලක් එහෙම හිතං මම ඉම්බා
මෙන්න දෙබරු බඹරුත් රොද වැද නැටුවා
මල ත් අරං උන් සමයං පාලි ගියා
නොමළත් පළක් නැති තැන මං නෙළුවා


- හිතුවක්කාරයා

1 comment:

රත්ගමයා said...

හික්...අපිට අධෝමුඛයෙනුත් හිනා

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය