විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, October 23, 2010

ගහනවනං මෙන්න - බූරු...!

බූරු..
ගහල තියෙනවද?
නැත්තං අහල තියෙනවද?
බූරු ගැන සහසුද්දෙං දැනගන්ට.
නියම බූරු කප්පිත්තෙක් ලියාපු මේක කියවංට.
මෙන්න මෙතනිං යන්ට.

http://gemiya.blogspot.com/

2 comments:

Dedunu Dhananjaya said...

මම මගේ බලාපොරොත්තුව ගොඩ දාගනිමින් ඉන්නේ visit www.ganithaya.org

Dedunu Dhananjaya said...

මම මගේ බලාපොරොත්තුව ගොඩ දාගනිමින් ඉන්නේ visit www.ganithaya.org

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය