විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, October 9, 2010

නංගියේ.... පොඩි වැඩියි නුඹ එය නොදත්තත්!


දකින්නේ අවට
අතිනත් බැඳ
තුරුල් වු
පෙම්වතුන්ගේ
පෙම් රැඟුම් නම්…

පෙනෙන්නේ දසත
පොඩිවුන් හොවාගත්
ලබැඳි
පියවරුන්
මව්වරුන් නම්….

පතන්නේ නුඹත්
ඇහැකි නම්
එවන් වු
පෙම් කවක් හෝ
ඉන් ඇබිත්තක්…

හඬන්නේ මසිත
කෙලෙසදැයි
නුඹ නොදන්නේ
නංගියේ ….පොඩි වැඩිය
ඔබ එය නොදත්තත්……..

(ජීවිතයේ 41 වැනි කලට ලංවෙන මන්දමානසික නංගීගෙන් ලොකු අයියා අයදින සමාව.)

-Aru

(Aru ගේ අඩවියේ 'අහිංසකාවියේ...!' නමින් පළවූවකි)

2 comments:

Anonymous said...

Maxxxaaaa!!

සමන්ත said...

මේක ඇත්තටම මානුෂීකයි.
විසඳුම් නැති.....

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය