විවිධ

Powered by Blogger.

Wednesday, October 20, 2010

නව කතිකාවකට ඇරයුම්

To see more details and RSVP, follow the link below:
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=154637477905904&mid=3247586G4f3b8f87G2271684G7&n_m=jpradeep.978%40gmail.com

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය