විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, January 1, 2011

සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා.....!

3 comments:

විකී said...

පොර, කුකුළෙක් ද?

විකී said...
This comment has been removed by the author.
අඹ ගහ යට said...

නැතුව? ලැබූ අළුත් අවුරුද්දේ සියළු දෙනාගේම ආරක්ෂාවට මේ වගේ පොර කුකුළා ගානේ ලාබේවා.......

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය