විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, October 24, 2011

අපි දෙන්නා

නුඹ කොහොමද මට හිමි ය කියන්නේ
අතැඟිල්ලක මුදුවක් පළඳා

මම කොහොමද මට හිමි ය කියන්නේ
නලලත දොරකඩ ලඟදී ඉඹලා

සුළැඟිලි බැඳුණා බෙර නද නැගුණා
හද පත්ලෙන් සෙනෙහස නැගුණා

දෙනෙත රතුවුණා තොල් පට ඉරැණා
හද අද්දර කනිකම රැඳුණා


හිතුවක්කාරයා

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය