විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, March 10, 2011

පුතා හෙවත් ඩුබායි වට්ටක්කා කෝ


ලුණු ඇඹුල් දමා අනාගෙන
අරාබ් කාරයෝත් හරි විහිළු කාරයෝ කියමින්
ගුළි තුන ගැන කිය කියා 
හොරෙන් හොරෙන් කිරිත් බ්ව්ව
ටොයිලත් ප්‍රශ්ණ මැද
බලුම බලු කතා කියමින්
බිත්තර දැමූ කුකුළා..............................?
ලව් ඉස්ටෝරියක් වගේ එකක් නිසා
උඹට පිස්සු හැදිලාවත්ද?

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය