විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, December 25, 2010

නත්තල..

තවත් නම්
    Christ's Mass (ක්‍රිස්තුස්ගේ පූජාව)
    Nativity (උත්පත්තිය)
    Noel
    Feast of the Nativity (උත්පත්ති උත්සවය)

වැදගත්කම
     ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපන්දිනය..

පිලිවෙත..
    ත්‍යාග ප්‍රධානය
    පල්ලි උත්සව
    පවුලේ සහ වෙනස් සාමාජීය හමුවීම්
    සංකේතාත්මක සැරසිලි 

ඉතින්.... .

නත්තල් ඇති, නත්තල් නැති, උත්සව ඇති උත්සව නැති, එකී මෙකී නොකී....
සැමට සුබ නත්තලක්ම වේවා...

1 comment:

charmi said...

ඔබටත් එසේම වේවා ආගන්තුකයා!!

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය