විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, June 1, 2012

තාරකාව

හිතට දැනෙන්ට ළංවෙන කිතියක්
හිතයට තිබුණට හිතක් නැහැ
තනිකම වෙනුවට අතැගිලි පටලන
ඇගැලූම් කමකට අත දිග නෑ


අහසින් තරුවක් තොරාගෙන එය
දිළිසෙන හැටි දැක නිමක් නැහැ
තරුවක් දැක වරුවක් ලොබ බැදුනත්
අහසයි පොලවයි හිත  ළග නෑ


හිතුවක්කාරයා

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය