විවිධ

Powered by Blogger.

Monday, July 11, 2011

සංගා හැරෙන්නේ පොල් පැළය කන්නද?


මෙතැනින් කියවන්න.......

~මොතාගමනය~

1 comment:

මොතා said...

Thank you very much for publishing my post and the quick response to my massage...

-මොතා

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය